Societatea Love Leather S.R.L. garanteaza pentru protectia si confidentialitatea datelor dumneavoastra personale conform Legii nr. 677/2001 privind protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii 506/2004
 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.


Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces asupra datelor personale, de modificare, dreptul de a inceta prelucrarea lor, dreptul de opunere a
 prelucrarii lor si dreptul de a va adresa justitiei. Va puteti exercita aceste drepturi prin expedierea unei cereri scrise, semnata si datata, la sediul Societatii
 Love Leather S.R.L., strada Geoarge Cosbuc, nr. 1-C sau electronic prin transmiterea unei solicitari scrise, semnate si datate pe adresa de e-mail LoveLeatherteam@gmail.com